Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (MASZRE) 2001. XI. 20-án alakult reprezentatív közös jogkezelő társaság, melynek működését a Szerzői Jogi Törvény, valamint a Szerzői joghoz kapcsoló jogok közös kezeléséről szóló XCIII. törvény (Kjkt) szabályozza. A MASZRE feladata, hogy a magáncélú fénymásolással történő sokszorosítás miatt elszenvedett károk kompenzálására reprográfiai jogdíjat fizessen a magyar szerzőknek és a műveiket gondozó, részesedésre jogosult hazai kiadóknak.

Átláthatósági jelentés 2019

 

 

Magyar Szak-és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete

2019. évről készített éves átláthatósági jelentése

 

 

Székhely: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.

adószáma: 18177411-1-41

 

 

 

Vagyonmérleg, a pénzügyi évre szóló bevételi és kiadási kimutatás

 

Értékesítés nettó árbevétele                     159 313

Egyéb árbevétel                                                   0

Pénzügyi műveletek bevétele                            29

Összes bevétel                                        159 342

Anyagjellegű ráfordítás                             140 622

Személyi jellegű ráfordítás                          18 270

Értékcsökkenési leírás                                     446

Egyéb ráfordítás                                        

Összes ráfordítás                                    159 338

Tárgyévi eredmény                                            4

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash-flow kimutatás

SSZ.

MEGNEVEZÉS

ELŐ-

BÁZIS

TÁRGYÉV

INDEX

 

 

JEL

2018

2019

 

1.a

Adózás előtti eredmény

(+/-)

          -11

              4

-36,36%

 

Ebből működésre kapott , pénzügyileg elszámolt támogatás

 

 

 

 

 1.b

Korrekciók az adózás előtti eredményből

(+/-)

   

 

1.

Korrigált adózás előtti eredmény

(+/-)

-11

4

-36,36%

2.

Elszámolt amortizáció

(+)

583

446

76,50%

3.

Elszámolt értékvesztés és visszaírás

(+/-)

0

0

 

4.

Céltartalékképzés és felhasználás különbözete

(+/-)

3733

-765

      -20,49%

5.

Befektetett eszközök értékesítésének eredménye

(+/-)

0

0

 

6.

Szállítói kötelezettségek változása

(+/-)

-1655

450

-27,19%

7.

Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása

(+/-)

40074

38398

95,82%

8.

Passzív időbeli elhatárolások változása

(+/-)

-2351

329

-13,99%

9.

Vevőkövetelés változása

(+/-)

0

0

0,0%

10.

Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélküli) változása

(+/-)

9289

0

0,0%

11.

Aktív időbeli elhatárolások változása

(+/-)

-6

6

100%

12.

Fizetett adó (nyereség után)

(-)

0

0

 

13.

Fizetett osztalék, részesedés

(-)

0

0

 

I.

SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZ-

 

 

 

 

 

ESZKÖZVÁLTOZÁS (MÜKÖDÉSI CASH-FLOW 1-13. sorok)

 

49656

38868

78,27%

14.

Befektetett eszközök beszerzése

(-)

-130

-148

113,85%

15.

Befektetett eszközök eladása

(+)

 

 

 

16.

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése

(+)

 

 

 

17.

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és bankbetétek

(-)

 

 

 

18.

Kapott osztalék, részesedés

(+)

 

 

 

II.

BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ

 

 

 

 

 

PÉNZESZKÖZVÁLTOZÁS (BEFEKTETÉSI CASH-FLOW 14-18. sorok)

 

-130

-148

113,85%

19.

Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele

(+)

 

 

 

20.

Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsájtásának bevétele

(+)

 

 

 

21.

Hitel és kölcsön felvétele

(+)

 

 

 

22.

Véglegesen kapott pénzeszköz

(+) 

 

 

 

23. 

Részvénybevonás, tőkekivonás  (tőkeleszállítás)

(-)

 

 

 

24.

Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése

(-)

 

 

 

25.

Hitel, kölcsön törlesztése, visszafizetése

(-)

 

 

 

26.

Véglegesen átadott pénzeszköz

(-)

 

 

 

III.

PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ  PÉNZESZKÖZ-

 

 

 

 

 

VÁLTOZÁS (FINANSZÍROZÁSI CASH-FLOW 19-26. sorok)

 

0

0

 0

IV.

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (I+/-II+/-III)

(+/-)

49526

38720

82,22%

 

 

 

 

 

 

A közös jogkezelő szervezet által folytatott tevékenység.

 

      Az Egyesület reprezentatív, országos hatókörű. Célja az érintett jogosultak érdekeinek védelme, ezen belül az, hogy a reprográfiai közös jogkezelésre vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően az Alapszabály által érintett jogosultakat és műveiket nyilvántartsa, s számukra a reprográfiai jogdíjigényt a felhasználókkal szemben érvényesítő közös jogkezelő szervezet, a Reprográfiai Szövetség által beszedett és az Egyesületnek átadott jogdíjat Alapszabálya és Felosztási Szabályzata rendelkezései alapján felossza.

     A 2016. évi XCIII. törvénynek megfelelően a tavaly májusban megkapott jogdíj összegéből az év végéig történtek meg a kifizetések, majd a ki nem fizetett jogdíjakat függőszámlára vezettük át, ahonnan a  tárgyévet követő 2 évben további kifizetésekre van lehetőség.  Ezt követően a fel nem használt összeg 90%-át a Nemzeti Kulturális Alap számlájára utaljuk át. Első alkalommal 2020 júliusban ez megtörtént. A fel nem

használt jogdíj 10%-áról később határoz az Egyesület.

 

      Az elévülési időn belül felmerülő jogdíjak kifizetése a korábban képzett céltartalékból történt.

 

      Kötelezettséget vállaltunk arra, hogy a kiemelt jogosultak, azaz a szerzők esetében aprólékos gyűjtőmunka eredményeként olyan adatbázist hozunk létre, amely az érintettek több mint 70%-ának az elérhetőségi adatait tartalmazza.  Kimutatásaink szerint 2019-ben 5 488 szerzőnek járt jogdíj, ebből 4 624 szerző elérhetőségi adatait sikerült felkutatni, ez 84%-os arányt jelent. Sajnálatos, hogy sokan nem reflektáltak felhívásunkra, sokszori értesítésünk ellenére sem.

 

      Az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytat.

 

A közös jogkezelő szervezetünk Egyesületként működik, Vezetőség és megbízott igazgató   irányításával. A tevékenységgel kapcsolatos döntéseket a Felügyelő Bizottság és a tagság hagyja jóvá. A MASZRE Vezetőségében sajnos történt változás. Bart István elnök halálát követően, Sumonyi Papp Zoltán megválasztásával új elnöke lett az Egyesületnek. 2019. december 31-én 53 kiadói, 493 szakírói és 477 szépírói, azaz összesen 1023 tagja volt az Egyesületnek. A szükséges feladatokat 2 főállású alkalmazott és 1 megbízásban foglalkoztatott munkatárs látja el.

 

     A közös jogkezelő szervezetnek sem közvetlen, sem közvetett tulajdonában és ellenőrzése alatt sem áll semmilyen szervezet. 

 

      A közös jogkezelő szervezet Vezetőségének és Felügyelő Bizottságának a tagjai munkájukat társadalmi munkában végzik. Az Egyesület igazgatója részére fizetett megbízási díj összeg évi 2 999 000.-Ft volt.

 

 

 Pénzügyi információk

 

       Az Egyesület nonprofit szervezet,  a Reprográfiai Szövetségtől kapott jogdíjból

mint cél szerinti tevékenységre kapott forrásból a működési költség levonása után, a

Felosztási Szabályzatnak megfelelően számítja ki  az egyéni  és kiadói jogdíjakra

eső reprográfiai jogdíj összegét.

 

A 2018. évi művek után járó jogdíjkeretet a beszedő Reprográfiai Szövetség 2019 májusában utalta át Egyesületünknek, 159 312 604.- Ft értékben. Ezt egészítette ki az éves 25 687.- Ft kamatbevétel. 20% kezelési (működési) költséget terveztünk, 32.000.000 Ft-ot.

     A felosztási összeget növelte az előző évi működési ktg. maradvány  2 325 363.-Ft és a 2016-os felosztásból még függőszámlán lévő  felhasználható 15 464 270.- Ft.

  A törvény rendelkezései alapján a felosztható jogdíjkeretből, a  145 127 924.-Ft-ból a szerzőket 60% illette meg:87 076 754.- Ft. A kiadókra jutó 40% : 58 051 170.- Ft.

 

 

       2019-ben kifizetett, elszámolt és kifizetésre váró egyéni jogdíjak   

 

Jogdíj megnevezése                              Kifizetett               Kifizetésre váró

 • 2016-ban és korábban felosztott jogdíjak       106 eFt                           5 879 eFt
 • 2017-ben felosztott jogdíjak                            700 eFt                           3 925 eFt
 • 2018-ban felosztott jogdíjak                         1 188 eFt                           6 148 eFt
 • 2019-ben felosztott jogdíjak                       30 955 eFt                           7 062 eFt

 

     

 

              Egyéni jogdíj – pótkifizetés, kompenzáció és elévülésen belüli jogdíjak

 

                                                                            Kifizetett              kifizetésre váró

     -   Összevont kompenzáció                              383 eFt                    9 442 eFt

     -   Elévülésen belüli jogdíj céltartalékból           624 eFt                   1 157 eFt

     -   Elévülésen belüli jogdíj 2017-es függőről     270eFt                

     -   Elévülésen belüli jogdíj 2018-as függőről     730 eFt     

     -   Pót és kompenzáció elkülönített jogdíj                                        8 563 eFt

 

Kiadói részesedési jogdíj

 

A  közös jogkezelésről szóló hatályos törvény, s ennek megfelelően a MASZRE Felosztási Szabályzatának értelmében reprográfiai jogdíjban részesülhetnek fogyasztói árú éves forgalmuk alapján azok a könyvkiadók is, amelyek az előző évben tudományos és szakkönyveket, felsőoktatásban használatos kiadványokat, lexikonokat és szótárakat, valamint szépirodalmi, gyermek- és ifjúsági műveket jelentettnek meg.

 

A 2019-as felosztásból a kiadói jogdíjra jutó összeg 58 051 eFt, a kifizetések után még kifizetendő kiadói jogdíj 238 eFt és a  függőszámlára 8 879 eFt lett átvezetve.

 

     2019-ben kifizetett és még kifizetésre váró kiadói jogdíjak az alábbiak

 

                 jogdíj megnevezése                              kifizetett                  kifizetésre váró

 • 2016-os és korábban felosztott jogdíj             0 eFt                           5 eFt 
 • 2017-ben feloszott jogdíj                                 5 eFt                           3 eFt
 • 2018-ban felosztott jogdíj                         4 472 eFt                           0 eFt
 • 2019-ben felosztott jogdíj                       48 935 eFt                       238 eFt

 

 

     Kiadói jogdíj kompenzáció

 

 • 2016-os kiadói kompenzációs jogdíjnál az előző évivel egyezően 64 eFt-ot tartunk nyilván.                                         
 
 

 

 

Felosztásra váró reprográfiai jogdíj-kötelezettségek alakulása a tárgyévben és a megelőző üzleti évben

                                                                                        2018.                         2019.

 -    Nyitó kötelezettség értéke január 1-én                    1 959                             2 325

 -    Tárgyévben beszedett jogdíjak a ténylegesen levont

kezelési költség-bevételt nem tartalmazó értéke    131 608                          129 085

 • Függő jogdíjból felosztásba áthelyezett                    30 046                          15 464
 • Felosztandó jogdíjak egyéb alaptevékenységből               23                                      26
 • Felosztandó jogdíjak vállalkozási tevékenységből            -                                  -
 • Tartalékképzés 10%                                                -6 465                                   -
 • Jogdíjak kulturális célú levonása                                   -                                      -
 • Jogdíjak- kifiz.re váró, függő jogdíjak mint egyéb  - 154 846                    - 145 128

kötelezettségekbe való átvezetés          

 • Záró kötelezettségek értéke december 31-én          2 325                          1 772

                                                                                             

 

 

 

                                                                     

Kifizetésre váró reprográfiai jogdíj-kötelezettségek alakulása a tárgyévben

 és a megelőző üzleti évben

 

                                                                                         2018.                            2019.

 • Nyitó kötelezettség értéke január 1-én                  26 356                         32 303
 • Tárgyévben felosztott jogdíjak értéke                      154 790                         145 128
 • Függő jogdíjból kifizethetővé vált jogdíj                    30 046                           10 167
 • Céltartalék terhére előírt kifizetések                                                                    765
 • Pénzügyi rendezés                                               - 114 987                         - 87 937
 • Átvezetés függőszámlára                                       - 63 902                        - 57 939
 • Záró kötelezettségek értéke december 31-én       32 303                           42 487

                        

 

Függő reprográfiai jogdíjak értékének alakulása a tárgyévben és a megelőző évben

 

                                                                                           2018.                              2019.

 • Nyitó kötelezettségek értéke                                               98 011                        131 884
 • Tárgyévben keletkezett, nem azonosított vagy isme-         67 827                          57 939

retlen  helyen tartózkodó jogosulttal szemben

 • Tárgyévi felosztásba áthelyezett függő jogdíjak                -30 046                         -15 464
 • Jogdíjkompenzációra és EHO kifizetésére elsz.                – 3 908                           -3 351
 •  Kifizethetővé vált tételek jogdíja                                             -                                - 1 605
 • Pót- és kompenzációs jogdíjra elkülönített jogdíj                                                     - 8 563
 • Záró kötelezettség értéke                                               131 884                        160 840 

 

 

 

 

                        Reprográfiai jogdíjbevételek részletezése

 

                                                                                                2018.                         2019.

- Jogdíjbevétel                                                              122 818                127 312 

- Kezelési költség bevétel

     - Becslési eljárással levont kezelési ktg. bevétel        32 300                  32 000

     - Tárgyévben levont, de passzívan elhatárolt

       kezelési költség bevétel                                            -                               -

       Előző évben elhatárolt, tárgyévben feloldott

 kezelési költség bevétel                                            -                               -

Jogdíj bevételből képzett tartalék                                6 465                      -

 

Összesen                                                                      161 583                159 312

 

                                                                                                                                       

 

       2019-ben a jogosultak közösségi céljaira levont összeg nem volt.

 

      Az Egyesület működését könyvvizsgáló ellenőrzi. Mivel nem volt semmilyen pénzügyi változás, ezért a 2020.03.17. független könyvvizsgálói jelentést csatoljuk.

 

 

Budapest, 2020.08.18.

 

                                                           Zentai Péter László         Székely Lászlóné

                                                                                                    igazgató                         gazd. vez